Liane-Pictures gevestigd aan Kabelweg 14 te Vlissingen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.liane-pictures.nl

Liane Boddaert

Kabelweg 14

4382 WV Vlissingen

0629068929

 

Fotografe Liane Boddaert verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lianepictures@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liane-Pictures verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te       kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij U af te leveren

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liane-Pictures bewaart Uw persoonsgegevens bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van Uw persoonsgegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Liane-Pictures deelt Uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Liane-Pictures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Liane-Pictures jouw persoonsgegevens aan derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Dit geldt namelijk voor sociale media

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liane-Pictures gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb U het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Liane-Pictures en hebt U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lianepictures@kpnmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liane-Pictures neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lianepictures@kpnmail.nl.